Skip links
Explore
Drag
Вести во Демир Капија

Прочитајте ги новостите.

Ова е местото каде што може да ги видите последните случувања во општината и да бидите во тек со сите одлуки.

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на УП за формирање на градежна парцела ГП5

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП5 со основна класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 883, дел од КП 884, дел од КП 880, дел од КП 881, KO Прждево, Општина Демир Капија

Јавен увид на УП вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП4

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП4 со основна класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани  на дел од КП 883, дел од КП 884, дел од КП 880, дел од КП 881 и дел од КП 895 , КО Прждево, Општина Демир Капија

Јавен увид на УП вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП1

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани   на КП 885, КП 886, дел од КП 881, дел од КП882 и дел од КП883, КО Прждево

Јавен увид на УП вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП3

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП3 со основна класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 883, дел од КП 884, дел од КП 880, дел од КП 895 и дел од КП 903/1, КО Прждево, Општина Демир Капија

Јавен увид на УП вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП2

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП2 со основна класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на  дел од КП 881, дел од КП 882 и дел од КП 883, КО Прждево, Општина Демир Капија

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д4.3 – гробишта на КП 582 КО Корешница, Општина Демир Капија

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д4.3 – гробишта на КП 582 КО Корешница, Општина Демир Капија

Изменување и дополнување на урбанистички проект вон опфат со намена Г2.2 Корешница

Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.2 – лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, кондиторски производи, безалкохолни пијалоци, вода, преработка на градинарски производи и овошје, тутун и други, на КП 142/2, КП 149/2, КП 151, КП 152, КП 153, КП 154, КП 155, КП 156, КО Корешница, Општина Демир Капија 

Урбанистички план за подрачја и градби – КО Бистренци

Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење со намена градби за производство на енергија на дел од КП 1246, КП 934, на дел од КП 935/1, на дел од КП 935/2, КП 935/3 и на дел од КП 949, КО Бистренци, Општина Демир Капија, над 10MW

Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП3

Проектна програма за урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП3 со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 883, дел од КП 884, дел од КП 880, дел од КП 895 и дел од КП 903/1, КО Прждево, Општина Демир Капија

Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП2

Проектна програма за урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП2 со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 881, дел од КП 882 и дел од КП 883, КО Прждево, Општина Демир Капија

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content