Skip links
Explore
Drag
Вести во Демир Капија

Прочитајте ги новостите.

Ова е местото каде што може да ги видите последните случувања во општината и да бидите во тек со сите одлуки.

Јавна расправа по нацрт извештај за стратегиска оцена на влијанието на животната средина на Генерален Урбанистички План на Град Демир Капија, општина Демир Капија

Јавната презентација на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ќе се одржи на ден 27.02.2023 година (понеделник) во 11:00 часот, во просториите на општина Демир Капија.

Соопштение за јавна презентација по Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со пратечки објекти на мв Церот на КП 3941/2 И КП 3947, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

Соопштение за јавна презентација по Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичко-планска документација за изградба на бензиска пумпна станица со пратечки објекти на делови од КП 171/2, 171/3, 2000/1, 2000/4 и 1995, КО Демир Капија, општина Демир Капија

Соопштение за јавна презентација по извештај за стратегиска оцена на животната средина

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка планска документација за изградба на Бензинска пумпна станица со пратечки објекти, КО Демир Капија,вон град, Општина Демир Капија

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content