Skip links
Explore
Drag
Вести во Демир Капија

Прочитајте ги новостите.

Ова е местото каде што може да ги видите последните случувања во општината и да бидите во тек со сите одлуки.

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на УП за формирање на градежна парцела ГП1

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП1 со основна класа на намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на КП 72, дел од КП 73, дел од КП 74 и дел од КП 75, КО Прждево, Општина Демир Капија

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на УП за формирање на градежна парцела ГП5

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП5 со основна класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 883, дел од КП 884, дел од КП 880, дел од КП 881, KO Прждево, Општина Демир Капија

Јавен увид на УП вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцелa ГП4

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела ГП4 со основна класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани  на дел од КП 883, дел од КП 884, дел од КП 880, дел од КП 881 и дел од КП 895 , КО Прждево, Општина Демир Капија

Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
Skip to content