Работни тела

Работни тела

За разгелдување на прашања и утврдување предлози од одредена област, советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии.

 

Постојани комисии се:

 • Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања

 

претседател: Блаже Пемов

членови:

1. Ѓорѓи Танев

2.Светомир Милошевиќ

 

 • Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

 

претседател: Ивана Лазова

членови:

1. Живко Бојчев

2.Петар Мојсов

 

 • Комисија за урбанизам, комунални работи и сообраќај, заштита на животната средина и природата

 

претседател: Живко Бојчев

членови:

1. Ѓорѓи Танев

2.Валентина Крстевска

 

 • Комисија за статут и прописи

 

претседател: Блаже Пемов

членови:

1. Живко Бојчев

2. Милица Нацева

 

 • Комисија за јавни дејности

 

претседател: Ивана Лазова

членови:

1. Марија Андонова Ристова

2. Милица Нацева

 

 • Комисија за месна самоуправа

 

претседател: Ѓорѓи Танев

членови:

1. Марија Андонова Ристова

2. Петар Мојсов

 

 • Комисија за еднакви можности

 

претседател: Марија Андонова Ристова

членови:

1. Ивана Лазова

3.Валентина Крстевска

 

 • Комисија за земјоделие и лозарство

 

претседател: Блаже Пемов

членови:

1. Ѓорѓи Танев

2. Светомир Милошевиќ

Состав 2017-2021

Советнички состав 2017-2021

 1. Ивана Лазова – Претседател на Совет
 2. Блаже Пемов
 3. Живко Бојчев
 4. Ѓорѓи Танев
 5. Марија Андонова Ристова
 6. Петар Мојсов
 7. Светомир Милошевиќ
 8. Валентина Крстевска
 9. Милица Нацева

Состав 2013-2017

1. Петар Мојсов – Претседател на Совет

2. Александар Галапчев

3. Зоран Стојанов

4. Блага Шопова

5. Моника Ефремова

6. Ерџан Копов

7. Менча Николова

8. Лазар Петров

9. Ленче Недева

Општи акти

Статут на општина Демир Капија

Процедура за постапки за јавни набавки

Правилник за користење на службени мобилни телефони од страна на вработените

Правилник за користење на средствата за репрезентација

Правилник за начинот на користење, управување и одржување на службените возила сопственост на Општина Демир Капија

Правилник за определување на критериуми за доделување на финансиска помош

ПРАВИЛНИК за попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен имот и побарувања и обврски

Правилник за реализирање на службени патувања во странство

Правилник за јавност во работата на општината

Правилник за работното време на вработените-

Акти по Закон за заштита на личните податоци

Правилник за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија