Одделение за инспекциски работи – инспекторат

Одделението за инспекциски надзор – Инспекторат врши инспекциски надзор над вршењето на работите од надлежност на општината, врз основа и во согласност со закон и ја координира својата работа со другите сектори и одделенија во рамки на општинската администрација и тоа

 • врши инспекциски надзор во областа на комуналните работи, градежните работи и од областа на заштита на животната средина и природата, квалитетот и амбиетниот воздух.

Контакт лицe: Тони Каранфилов – Комунален инспектор

тел. 072-255-520; e-mail: toni.karanfilov@opstinademirkapija.gov.mk

Одделение за внатрешна ревизија

Одделението за внатрешна ревизија врши внатрешна ревизија, согласно закон и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од Општината согласно меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Министерството за финансии;

– подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрувањето од градоначалникот на општината, го обезбедува неговото спроведување и следење;

– доставува извештаи за извршената внатрешна ревизија до градоначалникот и Советот на општината;

– врши оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на градоначалникот на Општината за намалување  на факторите на ризик;

– врз основа на анализи од работењето, ја утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на општинската администрација;

– ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;

– ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и актите на органите на општината.

Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

УСЛУГИ ШТО СЕ ДАВААТ НА ГРАЃАНИТЕ:

ИЗВОД ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

За издавање на извод од урбанистички план се поднесува:

Барање (готов образец се добива во општината)

– Прилози кон барањето се:

 1. копија од катастарски план за катастарска парцела
 2. имотен лист
 3. потврда за платени административни такси

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

За одобрение за градење се поднесува:

Барање во електронска форма (https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f)

– Прилози кон барањето се:

 1. Архитектонско – урбанистички проект заверен од надлежен орган, доколку со урбанистичкиот план или урбанистичко планската документација е предвидена изградба на овој проект, односно проект за инфраструктура, доколку барањето се однесува за линиски инфраструктурни градби;
 2. Oсновен проект со извештај за ревизија на основниот проект или писмен извештај со согласност за нострификација на основниот проект, доколку истиот е издработен во странство како и позитивно мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата;
 3. Идеен проект доколку истиот предходно е доставен и одобрен;
 4. Доказ за право на градењe и
 5. Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште;
 6. Доказ за платени административни такси.

Надлежните служби го утврдуваат надоместокот за уредување на градежно земјиште.

Рокот за издавање на одобрението за градење е 5 работни дена од доставување на доказ платен надоместок за уредување на градежно земјуште односно од денот на склучување на договор за начин на плаќање. Одобрението за градење престанува да важи доколку инвеститорот не почне со изградба во рок од две години од денот кога одобрението за градење станало правосилно.

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНА ВО ТЕКОТ НА ИЗГРАДБАТА

За решение за одобрување на измена во текот на изградбата се поднесува:

Барање (https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f)

– Прилози кон барањето се:

 1. Анекс/дополнување на основниот проект со извештај за ревизија;
 2. Само оние потврди и согласности чие прибавување произлегува од бараната измена
 3. Доказ за платени административни такси

ПРОМЕНА НА ИНВЕСТИТОР

За решение за промена на инвеститор се поднесува:

Барање (https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f)

– Прилози кон барањето се:

 1. Известување за статус на инвеститор;
 2. Доказ дека има статус на инвеститор;
 3. Доказ за платени административни такси.

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

За одобрение за подготвителни работи се поднесува:

Барање (https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f)

– Прилози кон барањето се:

 1. Проект за подготвителни работи;
 2. Согласности, мислења и докази за регулирање на имотно-правни односи за земјиштето на кое ќе бидат поставени градбите за подготвителни работи.

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВРЕМЕН ОБЈЕКТ

За одобрение за поставување на времен објект се поднесува:

Барање

– Прилози кон барањето се:

 1. Договор за краткотраен закуп на градежното земјиште склучен согласно со закон;
 2. имотен лист за предметното земјиште;
 3. идеен проект за поставување на времен објект изработен согласно микролокациските услови
 4. Доказ за платени административни такси

ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА

За издавање на одобрение за употреба се поднесува:

Барање (https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f)

– Прилози кон барањето се:

 1. Основен проект, а доколку се извршени измени во текот на изградбата проект на изведена состојба;
 2. Завршен извештај од надзорниот инженер со кој е потврдено дека градбата е изградена согласно со основниот проект  и одобрението за градење;
 3. Извадок од јавната книга за запишување на правата на недвижностите за последната состојба на запишаните права на градбата (имотен лист), заради утврдување на правниот однос во врска со градбата меѓу инвеститорот и сопственикот на земјиштето;
 4. Доказ за платени административни такси.

Рок за издавање на одобрението за употреба е 15 дена од денот на извршениот технички преглед, ако комисијата која го извршила техничкиот преглед во записникот констатира дека градбата може да се даде во употреба.

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕНАМЕНА, АДАПТАЦИЈА и  РЕКОНСТРУКЦИЈА 

За издавање на одобрение за пренамена, адаптација и реконструкција се поднесува:

Барање (https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f)

– Прилози кон барањето за пренамена се:

 1. Доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот односно станот или делот од стан кој е предмет на пренамена;
 2. Договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои представуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот;
 3. Основен проект за предвидената пренамена, со позитивен извештај на ревизија на истиот;
 4. Извод од урбанистички план или урбанистичко планска документација со кој се потврдува дека објектот на пренамена е предвиден со планската документација;
 5. Доказ за платени административни такси.

– Прилози кон барањето за реконструкција се:

 1. Доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот;
 2. Имотен лист за објектот предмет на реконструкција или правосилно решение за утрдување на првен статус на бесправен објект;
 3. Основен проект за предвидената реконструкција, со позитивен извештај на истиот.

– Прилози кон барањето за адаптација се:

 1. Имотен лист за објектот предмет на адаптација или правосилно решение за утрдување на првен статус на бесправен објект;
 2. Проект за адаптација кој содржи постојна состојба и нова состојба што се предвидува со адаптацијата.

Рок за издавање на одобрение за пренамена, адаптација и реконструкција е 5 работни дена, доколку доставената документација е комплетна.

ОДОБРЕНИЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ ИЛИ НЕГОВ ДЕЛ

За издавање на одобрение за отстранување на објект или негов дел се поднесува:

Барање

– Прилози кон барањето се:

 1. доказ за сопстевност на објектот;
 2. проект за отстранување на објект или негов дел
 3. Доказ за платени административни такси

ЛИСТА НА ОДОБРЕНИ ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Лице за контакт:

Тони Петков тел. 070-303-641

e-mail. toni.petkov@opstinademirkapija.gov.mk

Одделение за локален економски развој

Одделението за локален економски развој ги врши работите кои се однесуваат на:

Планирање на локалниот економски развој;

Изработка на стратешки документи за развој на општината;

Изготвување на проекти и програми за локален економски развој;

Изготвување на проекти за регионалниот економски развој во соработка со другите општини во регионот;

Поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво;

Воспоставување и развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;

Врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

Лице за контакт:

Анета Ристова тел. 072-250-813

e-mail. aneta.ristova@opstinademirkapija.gov.mk

 

Сектор за финансиски прашања

Секторот за финансиски прашања го контролира спроведувањето на финансиското управување и контрола, спроведува екс-анте и екс-пост финансиска контрола, благајничко работење, подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација, пресметувањето и исплатата на платите на вработените во субјектот, го следи целосното и навременото прибирање на приходите, го следи навременото плаќање на расходите во согласност со процедурите за преземање на обврски и извршување на плаќања, подготвува стратешки план и предлог Буџетот за наредната година и повеќегодишните проекции поврзани со буџетот, ја следи усогласеноста на извршувањето на буџетот во целост или за одделни ставки со процедурите донесени од раководителот на субјектот, подготвува предлог за изменување и дополнување на буџетот, завршната сметка на општината, изготвува Годишен финансиски извештај согласно Законот за јавна внатершна финансиска контрола, води евиденција за имотот на општината, утврдувањето и наплатата на даноците, таксите и надоместоците што се приходи на општината, врши и други работи  од областа на финансиското управување и контрола.

Лице за контакт: Евгенија Горѓиев тел. 072-315-345

email: evgenija.gjorgjiev@opstinademirkapija.gov.mk

Годишен план за спречување на корупцијата

Завршна_смeтка_2020

BilRashPoPotprogrami

BilansRashPotstavkaMT

BilansRashPotstavkaMk

BilansRashPotstavkaM

BilansprihodPotstavkaM

Завршна сметка 2019 година

Буџет 2020-Биланс_на_расходи

Буџет 2020-Биланс_на_приходи

Bilans na prihodi nivo na podstavka-Budzet 2019

Bilans na rashodi nivo na podstavka – Budzet 2019

Bilans na rashodi po potprogrami-Budzet 2019

Poseben del-Budzet 2019

kvartalen izv.01.01-30.06.2017

kvartalen izv.01.01-30.09.2017

kvartalen izv.01.01-31.03.2017

Kvartalen izvestaj 01.01.-31.12.2017

BUGET 2017 BILANS NA RASHODI – POT

BUGET 2017 -BILANS NA PRIHODI-POT

Биланс на приходи – Буџет 2018

Биланс на приходи по завршна сметка-2017

Биланс на расходи – Буџет 2018

Биланс на расходи по завршна сметка – 2017

Биланс на расходи по потпрограми – буџет 2018

Посебен дел – завршна сметка 2017