Реализирани проекти

Изградба на отворено повеќенаменско игралиште – Финансирано од Агенцијата за млади и спорт

Реконструкција на дел од локален пат од Р103 до с.Клисура во должина од 1,3 км и ширина на коловоз од 3,5 м – финансирано од Буџет на општина Демир Капија со средства од АФПЗРР

Изградба на нов мост на река Бошава со пристапни улици во Демир Капија – Финансирано од Влада на РМ

Реконструкција на дел од регионалниот пат од с.Корешница до с.Бистренци во должина од 1,5 км и ширина на коловоз од 4 м -финансирано од Јавно претпријатие за државни патишта

Реконструкција на улица (обиколница) во Демир Капија – финансирано од буџетот на општина Демир Капија

Изградба на дел од водовод во етно село Клисура – финансирано од Буџет на Општина Демир Капија и Центар за вардарски плански регион

Реконструкција на три улици во Демир Капија – финансирано од Буџет на Општина Демир Капија со средства од заем од светска банка

Модернизација на улично осветлување на Демир Капија и населените места со поставување на ЛЕД светилки – финансирано од буџет на општина Демир Капија

Тековни проекти

Создавање услови за ново сообраќајно поврзување со Е-75 преку доизградба на анекс на клучка – финансирано од општина Демир Капија и Центар за Вардарски Плански Регион

Подобрување на квалитетот на живот во населените места во општина Демир Капија – UNDP

Изградба на   два крака од фекална канализација во с.Чифлик – Демир Капија – финансирано од Министерството за животна средина

Унапредување постојниот јавен водоснабдителен систем во село Корешница за изградба на нов резервоар од 200m3

Подобрување на условите за живот преку унапредување на животната средина – финансирано од Биро за рамномерен развој

EU CAN- Europe for citizens

Подобрување на условите за живот преку унапредување на животната средина – финанирано од Амбасада на Република Полска во Скопје

Реконструкција и надградба на дом на култура во Демир Капија – финансирано од буџет на Општина Демир Капија и средства од ИПА грант

Изградба на плоштад на град Демир Капија финансирано од Буџет на Општина Демир Капијасо средства од АФПЗРР