ЈКП „БОШАВА“ Демир Капија

ПЛАН ЗА УСЛУЖНИТЕ ДЕЈНОСТИ НА Ј.К.П. БОШАВА ДЕМИР КАПИЈА

1. СОБИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД И СМЕТ

1.1 Борис Кидриќ, Партизанска, Наум Наумовски, Орце Николов, Кирил и Методи и Тиквешка – Собирање на отпад и комунален смет во Понеделник

1.2 Даме Груев, Димитар Влахов и 4-ти Јули Илинденска и с.Прждево – Собирање на отпад и комунален смет во Вторник

1.3 Питу Гули, 8-ми Март, 29-ти Ноември, Јане Сандански, Маршал Тито, 11-ти Октомври – Собирање на отпад и комунален смет во Среда

1.4 Гоце Делчев, Првомајска, Радњанска, Багремар, с.Чифлик, с.Дрен и викенд населба Дошница – Собирање на отпад и комунален смет во Четврток

1.5 С.Бистренци и с. Корешница – Собирање на отпад и комунален смет во Петок

– Планот за собирање на комунален отпад и смет може да претрпи измени доколку се зголеми количината на отпад

2. МЕТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ

2.1. МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ

Метењето на улиците се врши секој ден освен недела и тоа од:
• Од 4.00 – 10.00 часот во летниот период
• Од 7.00 – 13.00 часот во зимскиот период

Истовремено Ј.К.П. Бошава е должно да ги празни канти за отпадоци поставени на овие јавно-прометни улици.
– ул. “Маршал Тито” – од спојот со ул. “Првомајска”, централниот плоштад до спојот со ул. “Партизанска ” – 5800 m2,
– ул.”11ти Октомври” – од спојот со ул. “Маршал Тито” (крај каналот) до првото вркрстување, паралелно со општинските простории и улицата покрај училишното игралиште до повторното вкрстување со ул. “Маршал Тито” – 2500 m2,
Еднаш месечно метење се врши на следниве улици:
– ул.”Партизанска” од спојот со ул.”Маршал Тито” до спојот со ул. “Даме Груев”
– 3600 m2
– ул. “Првомајска” од вкстување со ул. “Маршал Тито” до црквата – 3300 m2.

Метењето на улиците се врши секој ден освен недела и тоа од:
• Од 4.00 – 10.00 часот во летниот период
• Од 7.00 – 13.00 часот во зимскиот период

Истовремено Ј.К.П. Бошава е должно да ги празни канти за отпадоци поставени на овие јавно-прометни улици.

3. МЕТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРИ
Постоечките обележани паркинг простори кои што се во склоп на ул.”Маршал Тито” се метат истовремено со улицата и нивните површини се искажани збирно во површините за метење на улиците.

4. МЕТЕЊЕ НА ПЛОШТАДИ И МОСТОВИ
Централниот плоштад и мостот на река Бошавица се метат заедно со улица “Маршал Тито” и нивната површи е искажана збирно во податокот за метење на оваа улица.

5. МЕТЕЊЕ НА ГРАДСКИОТ ПАЗАР

Метењето на градскиот пазар се извршува секој петок од 12 часот до 14 часот и во сабота по завршување на пазарниот ден.

6.ЧИСТЕЊЕ НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА
Чистењето и одржувањето на градските гробишта се врши согласно Одлуката за управување и одржување на градските гробишта. Генерално чистење и одржување на градските гробишта се врши една седмица пред верските празници Прочка, Велгден, Задушница и Голема Богородица.

7. МИЕЊЕ НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ
Миењето на јавните површини се врши со автоцистерна во периодот од 1ви Април до 31ви Октомври од 22 часот до 06 часот според следниот редослед:

– ул. “Маршал Тито” – од спојот со ул. “Првомајска”, централниот плоштад до спојот со ул. “Партизанска ” – 5800 m2,
– ул.”11ти Октомври” – од спојот со ул. “Маршал Тито” (крај каналот) до првото вркрстување, паралелно со општинските простории и улицата покрај училишното игралиште до повторното вкрстување со ул. “Маршал Тито” – 2500 m2,
– ул.”Партизанска” од спојот со ул.”Маршал Тито” до спојот со ул. “Даме Груев”
– 3600 m2
– ул. “Првомајска” од вкстување со ул. “Маршал Тито” до црквата – 3300 m2.

8. ВОНДРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ
Ј.К.П. Бошава е должно да постапува по издадените решенија од општинскиот комунален инспектор за чистење на дивите депонии и јавни површини, кои се надвор од Програмата за јавна чистота, а кои се загадени.
Ј.К.П. Бошава е должно да врши чистење на просторот веднаш по завршувањето на манифестациите кои што ги организира Општина Демир Капија.

Одлука за основање на ЈКП Бошава Демир Капија

Решение-договор за услуги

Тарифа за утврдените цени и услуги, со Одлука од УО, Заклучк Од НО и Решение од Совет

Програма за одржување на Јавна чистота 2018

devetmesecen izvestaj

godisen finansov 2017

Годишна сметка_2018 година

Годишна сметка_2016

izvestaj za rabotenjeto 2017

polugodisen izvestaj (1)

tromesecen izvestaj

Одлука за давање на трајно користење на движни ствари- возила на ЈКП Бошава

Договор за одржување на јавна чистота на територијата на општина Демир Капија за 2018

Извештај за произведени и фактурирани количества вода за пиење за годините 2015, 2016 и 2017 во град Демир Капија

Годишен план за јавни набавки – 2018

Исправка на вредноста и пресметка на амортизација на основните средства

Пописни листи

Процент на наплата по услуги – 2017

Процент на наплата по услуги – 2016

Процент на наплата по услуги – 2015

Тарифник за утврдување на цени на комуналните услуги

Тарифик за утврдување на цените за пазаришни, погребални и други услуги

Решение за давање Согласност на Одлуката за именување на на цените на комуналните услуги во делот за надомест за изнесување на смет

Решение за давање Согласност за измена на тарифникот за утврдување на цените на услуги во делот – Други услуги

ЈОУДГ „БОРИС ТРАЈКОВСКИ” Демир Капија

ЈОУДГ „Борис Трајковски“ како објект е нормативно  и наменски граден и во целост одговара за потребите на децата. Капацитетот на децата изнесува 60 деца.

Градинката располага со 301 м корисна површина и 552 м дворна површина.

Предучилишната установа како најповолна општествена средина располага со најоптимални услови за развој на сите потенцијали и способности на детето.

Организирањето на животот во ЈОУ. „Борис Трајковски“ за целодневен престој е детерминирано од целите на воспитувањето на децата, но и од самата улога на детската градинка за психофизичкиот развој на детето.

Градинката располага со 4 простории за згрижување и воспитно образовна дејност. Согласно тоа во сите занимилни постојат соодветни катчиња на активности./

Во детската градинка „Борис Трајковски“ згрижени се 60 деца од кои јаслена група ја сочинуваат 6 деца, мала група 13, средна група 13 и голема група 28.

Дејноста згрижување на децата започнува од 6:30 ч. До 17:00 ч.

Во градинката „Борис Трајковски“ згрижувањето и воспитувањето на децата се остварува преку: престој, згрижување, нега, исхрана, воспитување, образование, спортски рекреативности,

Културно-забавни активности, мерки и активности за зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до вклучувањето во образовниот процес.

Дом на култура „МИРКА ГИНОВА“ – Демир Капија

Во општина Демир Капија фигурира Дом на културата во чии состав во единица сценско музички самодејности членуваат :

  • Куд Мирка Гинова;
  • Драмскиот театар Мирка Гинова;
  • Народниот оркестар;
  • Тамбурашкиот оркестар;
  • Пеачката група;
  • Балетската група.

Во 1963 година е формирана драмска секција Мирка Гинова која подоцна прераснува во аматерски театар Мирка Гинова кој како таков работи до ден денес.

Културно уметничкото друштво Мирка Гинова работи во рамките на Домот на културата  формирано во 1963 година активно функционира негувајќи ги традиционалните обичаи и македонскиот народен фолклоркој произлегува од овие краеви на Македонија.

Во склоп на општината има и народна библиотека која располага со 2100 книги и брошури.

ООУ Димче Ангелов Габерот – Демир Капија

ООУ„Димче Ангелов Габерот“- Демир Капија

Ул.„М.Тито“ бр.11

Тел/факс : 043 366 202

Email: gaberot_dkapija@yahoo.com

Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000114852285&ref=tn_tnmn

Директор : Менча Николова

Наставници: одделенска настава 13, предметна настава 20

Стручни работници: педагог и библиотекар

Вкупно вработени: 52

Ученици :

Од I до V деветгодишно основно образование 117 ученици во 7 паралелки;

Од VI деветгодишно до VIII осумгодишно 176 ученици во 8 паралелки.

Училиштето работи во една смена.

Подрачни училишта:

ПУ с.Корешница ( 24 ученици, две комбинирани паралелки);

ПУ с. Бистренци ( 18 ученици, две комбинирани паралелки);

ПУ с. Прждево ( 10 ученици, една комбинирана паралелка);

ПУ с.Челевец ( 9 ученици, една комбинирана паралелка).

Вкупен број на ученици: 354

Патронен празник: 12 мај