Електронско издавање на дозвола на градба

 

Овој систем овозможува квалитетен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти во постапката на издавање на одобрение за градење по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање за одобрение за градење.

На овој начин е овозможено единствено електронско водење на постапката во сите нејзини фази, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на одобрението за градење.

Барање за еколошки дозволи

Документи потребни за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола

Согласно Законот за животна средина, од 1 Јануари 2006 година почна имплементацијата за новите законски обврски за индустријата, а кои се однесуваат на Интегрирано спречување и контрола за загадување. Овој систем на дозволи е опфатен со две глави во законот, глава XII – Интегрирани Еколошки Дозволи и глава XIV – Дозволи за усогласување со оперативни планови.

Рокот за поднесување на барања за А и Б интегрирана еколошка дозвола веќе започна и првото шестомесечје се однесува на инсталациите за производство и преработка на метали, како и за штавење кожа (01.01.2006 до 01.07.2006).

Распоредот за поднесување на барања за А и Б интегрирана дозвола за целата индустрија е определен со Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (Сл.Весник 89/05)

Уредба

Операторите на постоечките инсталации треба да поднесат барање за дозвола за усогласување со оперативен план. Видот на документот (А или Б) зависи од капацитетот на инсталацијата. За нови инсталации се поднесува барање за интегрирана еколошка дозвола.

Според видот на инсталацијата и целта на барањето можете да преземете еден од следните документи. Документите потребни за поднесување на барање и добивање на дозвола се:

Образец за оперативен план Превземи образец

Образец за поднесување на барање за Б интегрирана еколошка дозвола Превземи барање

Образец за поднесување на барање за Б дозвола за усогласувањe Поднесување на барање

 

Формулари

Даночна пријава за утврдување на наследство и подарок

Даночна пријава за данок на имот

Даночна пријава за утврување на данок на промет на недвижности

Барање за користење на простор пред деловни простории

Барање за поставување на натписи и рекламни табли

Барање за поставување на скеле за изградба, доградба или реконструкција

Барање за извод од УП

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти

Барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства

Службен Гласник

Службен Гласник 2021 година

Службен гласник бр.2 01.03.2021

Службен гласник бр.3 13.04.2021

Службен гласник бр.4 04.05.2021

Службен гласник бр.5 10.05.2021

Службен гласник бр.6 12.07.2021

Службен гласник бр.7 06.08.2021

Службен гласник бр.8 24.08.2021

Службен Гласник 2019 година

Службен гласник бр.1 13.02.2019

Службен гласник бр.2 01.03.2019

Службен гласник бр.3 25.04.2019

Службен гласник бр.4 21.05.2019

Службен гласник бр.5 07.06.2019

Службен гласник бр.6 05.07.2019

Службен Гласник 2018 година

Службен гласник бр.3 08.02.2018

Службен гласник бр.5 05.03.2018

Службен гласник бр.7 04.05.2018

Службен гласник бр.8 21.05.2018

Службен гласник бр.9 07.06.2018

Службен гласник бр.10 14.06.2018

Службен гласник бр.11 18.07.2018

Службен гласник бр.12 01.08.2018

Службен-гласник бр.13-24.08.2018

Службен гласник бр.14 03.09.2018

Службен гласник бр.15 27.09.2018

Службен гласник бр.16 02.11.2018

Службен гласник бр.18 10.12.2018

Службен Гласник бр.19 14.12.2018

Службен гласник бр.20 31.12.2018