Статут на општина Демир Капија

Процедура за постапки за јавни набавки

Правилник за користење на службени мобилни телефони од страна на вработените

Правилник за користење на средствата за репрезентација

Правилник за начинот на користење, управување и одржување на службените возила сопственост на Општина Демир Капија

Правилник за определување на критериуми за доделување на финансиска помош

ПРАВИЛНИК за попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен имот и побарувања и обврски

Правилник за реализирање на службени патувања во странство

Правилник за јавност во работата на општината

Правилник за работното време на вработените-

Акти по Закон за заштита на личните податоци

Правилник за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија