ИДНИ ПРОЕКТИ
1. “Подобрување на животната средина преку пејзажно и комунално уредување на крајбрежјето на река Бошавица” – Период на имплементација 15.04.2019-15.10.2019
2. Реконструкција на улица 11ти Октомври во должина од 158 метри – Период на имплементација 11.03.2019-03.06.2019
3. “Опремување на повеќенаменската сала во дом на култура МИРКА ГИНОВА во Демир Капија” – Период на имплементација 06.03.2019-24.06.2019
4. “Уредување на излетничко место Дошница (водовод и канализација)” – Период на имплементација 18.03.2019-01.07.2019
5. “Реконструкција на пристапниот пат до земјоделските површини во м.в. Кош ” – Период на имплементација 10.04.2019-21.06.2019
6. “Поставување на енергетски ефикасно улично осветлување по обиколница Демир Капија, улица 11ти Октомви, новиот мост и крајбрежјето на река Бошавица” – Период на имплементација 04.02.2019-06.12.2019