Соопштение за јавна презентација по извештај за стратегиска оцена на животната средина

CONTENTS

Врз основа на член 69 од Законот за животна средина („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16 и 99/18), како и член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и програми од областа на животната средина („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 147/11), Министерот на Министерството за транспорт и врски организира

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПО

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка планска документација за изградба на Бензинска пумпна станица со пратечки објекти, КО Демир Капија,вон град, Општина Демир Капија

en_GBEnglish
Skip to content