Набавка на возило за собирање смет

Во соработка со Центарот за развој на Вардарски плански регион, а во рамките на проектот “Одржување на чиста и здрава животна средина преку набавка на специјализирани возила за потребите на ЈКП во општините Лозово, Демир Капија, Неготино и Росоман “, набавено е специјализирано возило за собирање комунален отпад.Договорот за набавката на возилото беше склучен помеѓу Општина Демир Капија и Центарот за развој на Вардарски плански регион, а Општина Демир Капија возилото ќе го предаде на користење на ЈКП “Бошава” Демир Капија.Возилото е марка Мitsubishi Canter и е со капацитет за собирање смет од 8m3.

ВОСПОСТОВУВАЊЕ НА СОВРЕМЕНИ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА ВО ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Општина Демир Капија во соработка со Здружението Хуманост  (давателот на услуги) во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги на Министерството за труд и социјална политика, финансиски поддржан од Светска банка, потпиша договор за грант за развој на услугата помош и нега во домот.

Самиот грант се одвива во две фази:

Фаза I: Воспоставување на услугата  помош и нега во домот

Фазата за воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времетраење од 5 месеци и истата ги опфаќа следните активности:

 • Обука и сертифицирање на 10 негуватели/ки за стари лица;
 • Обука за еден координатор на услугата помош и нега во домот во Демир Капија;
 • Опремување на просторот за центарот за помош и нега во домот;
 • Набавка на потребна опрема за работа на координаторот и негувателите/ките за давање на услугата помош и нега во домот;
 • Дизајнирање и дистрибуција на информативни флаери за услугата помош и нега во домот до крајните корисници на услугата;

Фаза II: Испорака на услугата помош и нега во домот

Фазата за испорака на услугата помош и нега во домот е со времетраење од 12 месеци по воспоставувањето на услугата. Испораката на услугата помош и нега во домот ќе се дава на вкупно 20 корисници ( стари и изнемоштени лица, лица со хронични болести и лица со попреченост).

Услугата помош и нега во домот за крајните корисници е насочена кон:

 1. Помош при одржување на домот
 • Подготвување на работно место, набавка и приготвување на храна
 • Местење на кревет и одржување на постелнина и облека
 • Одржување на хигиена во домот на старото лице
 1. Помош и поддршка во извршување на дневните активности на старите лица
 • Помагање при одржување на лична хигиена
 • Подготвување на оброци и помагање при хранење
 • Помагање при облекување
 • Помагање при транспорт и престој надвор од домот
 1. Примена на основни здравствени правила и процедури кај старите лица
 • Идентификување на основни симптоми на болести карактеристични кај старите лица
 • Основни познавања на инфекции и правилно изведува дезинфекција
 • Превземање на активности при постоење на болест кај старото лице по налог од стручно лице, лекар, медицинска сестра
 • Помагање при набавка и примање на редовна терапија
 • Користење заштитни средства и опрема
 1. Социјална заштита и психо-социјална поддршка на старите лица
 • Применување на прописи од системот за социјална заштита на стари лица
 • Воочување на промени во средината и однесувањето на старото лице во насока на избегнување на ризици од злоупотреби и заболувања
 • Поттикнување и одржување на интелектуални и когнитивни моторни активности со цел да се поттикне самостојност кај старите лица

Комуникација, социјализација, активација

Објава од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање по барање за издавање дозвола на Општина Демир Капија

За информации во врска со барањето за издавање на дозвола на општина Демир Капија за испуштање од систем за собирање, одведување, прочистување и испуштање на урбани отпадни води од излетничкото место Дошница заинтересираните страни можат да се обратат во Министерството за животна средина и просторно планирање или на е-маил: R.Barutovska@moepp.gov.mk.