Договор за одржување на јавна чистота на територијата на општина Демир Капија за 2018

Извештај за произведени и фактурирани количества вода за пиење за годините 2015, 2016 и 2017 во град Демир Капија

Годишен план за јавни набавки – 2018

Исправка на вредноста и пресметка на амортизација на основните средства

Пописни листи

Процент на наплата по услуги – 2017

Процент на наплата по услуги – 2016

Процент на наплата по услуги – 2015

Тарифник за утврдување на цени на комуналните услуги

Тарифик за утврдување на цените за пазаришни, погребални и други услуги

Решение за давање Согласност на Одлуката за именување на на цените на комуналните услуги во делот за надомест за изнесување на смет

Решение за давање Согласност за измена на тарифникот за утврдување на цените на услуги во делот – Други услуги