Даночна пријава за утврдување на наследство и подарок

Даночна пријава за данок на имот

Даночна пријава за утврување на промет на недвижности

Барање за користење на простор пред деловни простории

Барање за поставување на натписи и рекламни табли

Барање за поставување на скеле за изградба, доградба или реконструкција

Барање за извод

Барање за заверка на основен проект

Барање за издавање на одобрение за употреба

Барање за издавање на решение за локациски услови

Барање за промена на градител

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти

Барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства