Одделение за инспекциски надзор – инспекторат ги врши работите кои се однесуваат на:

инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на комуналните дејности;

инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на патниот сообраќај;

инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на животната средина;

инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на даноците и комуналните такси;

инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на образованието;

врши и друг вид на инспекциски надзор и контрола согласно надлежностите на општината предвидени со закон и други прописи и

други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

Контакт лица:

Тони Каранфилов – Комунален инспектор

тел. 072-255-520

e-mail. toni.karanfilov@opstinademirkapija.gov.mk

Анета Ристова – Инспектор за животна средина

тел. 072-250-813

e-mail. aneta.ristova@opstinademirkapija.gov.mk

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).