За информации во врска со барањето за издавање на дозвола на општина Демир Капија за испуштање од систем за собирање, одведување, прочистување и испуштање на урбани отпадни води од излетничкото место Дошница заинтересираните страни можат да се обратат во Министерството за животна средина и просторно планирање или на е-маил: R.Barutovska@moepp.gov.mk.