• Печати

 

Работни тела

 

За разгледување на прашања и утврдување предлози од одредена област, советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии. 

 

Постојани комисии се:

 

 • Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања

 

претседател: Зоран Стојанов

членови:

       1. Лазар Петров

       2. Моника Ефремова

 

 

 • Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

 

претседател: Петар Мојсов

членови:

  1.    Ерџан Копов
  2.    Зоран Стојанов

 

 

 • Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

 

претседател: Зоран Стојанов

членови:

  1.  Александар Галапчев
  2. Ерџан Копов

 

 

 

 • Комисија за статут и прописи

 

претседател: Блага Шопова

 членови:

  1. Лазар Петров
  2.  Александар Галапчев

 

 • Комисија за јавни дејност

 

претседател: Александар Галапчев

членови:

  1. Менча Николова
  2. Моника Ефремова

 

 • Комисија за месна самоуправа

 

претседател: Петар Мојсов

членови:

  1.  Блага Шопова
  2.  Лазар Петров

 

 • Комисија за еднакви можности

 

претседател: Моника Ефремова

членови:

  1. Менча Николова
  2. Ерџан Копов


 • Комисија за земјоделие и лозарство  

  претседател: Ерџан Копов

  членови:

  1. Александар Галапчев
  2. Лазар Петров