Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

ЈКП БОШАВА Демир Капија

Подобрување на комуналната хигиена во градот

  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

kantiНеодамна во Јапонската канцеларија за врски во Скопје, градоначалникот Трајче Димитриев со претставникот на јапонската амбасада Наојоши Јонејама потпишаа договор за грант од Програмата за подршка на мали проекти при Владата на Јапонија.

Read more...

 
  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

ЈКП БОШАВА Демир Капија

2012 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ

2012 ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

2013 ФИНАНСИСКИ ПЛАН

2013 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ

2013 ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

2014 ФИНАНСИСКИ ПЛАН

2014 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ

2014 ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

2015 ФИНАНСИСКИ ПЛАН

2015 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ

2015 БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА)

2015 БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА)

2016 ФИНАНСИСКИ ПЛАН

2016 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ

2016 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

2018 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

ДОГОВОР За водоснабдување и одведување на отпадни води

ДОГОВОР За собирање, транспорт и депонирање на комунален отпад

ДОГОВОР За одржување на јавна чистота на територија на Општина Демир Капија за 2018 година

ДОГОВОР За водоснабдување и одведување на отпадни води

ОДЛУКА За одржување на јавна чистота на територија на Општина Демир Капија

ОДЛУКА За утврдување на висината на надоместокот за одржување на јавната чистота во Општина Демир Капија

ОДЛУКА За изменување на тарифникот за утврдување на цените на услугите (пазаришни, погребални и др. услуги), во делот на ставката - Други услуги

ОДЛУКА За изменување на тарифникот за утврдување на цените на комуналните услуги во делот на Надомест за изнесување на смет

РЕШЕНИЕ За давање Согласност на Одлуката за измена на Тарифникот за утврдување на цените на услуги, во делот - Други услуги

РЕШЕНИЕ За давање Согласност на Одлуката за изменување на Тарифникот за утврдување на цените на комуналните услуги во делот на надомест за изнесување на смет

ТАРИФА За утврдување на цените за услуги (пазаришни, погребални и други услуги)

ТАРИФА За утврдување на цените за услуги (вода за пиење од градски водовод, надомест за користење на фекална канализација и надомест за иснесување на смет)

Процент за наплата по услуги - 2015

Процент за наплата по услуги - 2016

Процент за наплата по услуги - 2017

Пописни Листи

ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА И ПРЕСМЕТКА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОИЗВОДИ И ФАКТУРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ, ЗА ГОДИНИТЕ 2015, 2016 И 2017, ВО ГРАД ДЕМИР КАПИЈА

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner