Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Слободен пристап на информации од јавен карактер

  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

Слободен пристап на информации од јавен карактер

 

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на РМ" бр.13/2006, 86/08, 6/10) Општина Демир Капија е имател на  информации од јавен карактер.

 

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Општина Демир Капија  за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го определува  државниот службеник:

 

 

Сузана Крстова

Општина Демир Капија

ул.11-ти Октомври бб

1442 Демир Капија, Р.Македонија

тел. (043) 364 100

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Барање за пристап на информации од јавен карактер

Жалба

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 
There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner