Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаЛокален економски развојРеализирани проекти

Реализирани проекти во 2012


 • Изработка на технички елаборат за мерки на енергетска ефикасност во О.О.У. „Димче Ангелот Габерот“. ( Проектот е реализиран преку Вардарски Плански Регион);


 • Потенцијал за искористување на геотермалните води во оптина Демир Капија. (Овој водич е овозможен од фондацијата Ново Образование за Бизнис);


 • Ревизиска студија - Студија на изводливост (Студија изработена во соработка со Фондација Ново Образование за Бизнис)

 

 

Реализирани проекти во 2011

 

 • Асфалтирање на дел од локален пат Демир Капија – Клисура;

 

 • Реконструкција на дел од О.О.У. „Димче Ангелов Габерот“ – Демир Капија односно пренамена на стариот интернат во училници;

 

 • Реновирање на подрачно училиште во село Корешница;

 

 • Измена и дополна на ДУП ( ДУП индустриска зона Попова Кула, ЛДУП Откупен дистрибутивен центар за земјоделски производи – Корешница, УП вон населеното место за рибник АКВАТИКА;

 

 • Уредување на локалниот сообраќај за превоз на патници;

 

 • Имплементирање на Проектот: „ Компјутер за секое дете во основното училиште и подрачните училишта;

 

 • Интернет центар во служба на граѓаните;

 

 • Отворена детска градинка во Демир Капија;

 

 • Довршување на канализациската мрежа во село Бистренци;

 

 • Довршување на асфалтирање на ул. Партизанска од 500 м.;

 

 • Изградба на ул. 11 Октомври – крак;

 

 • Довршување на локален пат Демир Капија – Дошница;

 

 • Санација на локалните патишта и улици;

 

 • Изградба на дел од пешачката патека покрај кејот на реката Бошавица;

 

 • Осветлување на улиците што го опкружуваат основното училиште;

 

 • Осветлување на дел од кејот на реката Бошавица;

 

 • Организирање на турнир во мал фудбал;

 

 • Финансиска подршка на спортските клубови во нашата општина;

 

 • Набавка на канти и контејнери за отпад;

 

 • Обновување на опремата на општинскиот Дом на културата Мирка Гинова;

 

 • Отварање музеј во Демир Капија;

 

 • Отворен Општински услужен центар;

 

 • Отворено одделение на катастер за недвижности;

 

 • Отворен шалтер на управа за јавни приходи;

 

 • Отворена канцеларија на Агенцијата за вработување на Р. Македонија;

 

 • Отворена канцеларија на Министерството за труд и социјална политика;

 

 • Подрачна канцеларија на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој;

 

 • Измена и дополна на УП вон локалитетот Дошница, населено месето Дрен;
 • Измена и дополна на дел од ДУП Попова Кула;

 

 • Довршување на асфалтирање на ул. Партизанска во должина од 480 м.;

 

 • Урбанизирање на Туристички камп Дошница;

 

 • Организирање на манифестација Денови на традицијата „Св Трифун“.

 

 

Реализирани проекти во 2011 надвор од програмата

 

 • Градежно уредување на индустриската зона;

 

 • Изградба на кеј покрај река Бошавица;

 

 • Изградба на спортска сала во рамките на училиштето;

 

 • Измена и дополна на ГУП Демир Капија;

 

 • Промена на азбесно-цементарните водоводни цевки на водоводната мрежа во Демир Капија;

 

 • Формирање на Општински совет за безбедност;

 

 • Иницијатива за формирање општински центар за социјална работа во која граѓаните би ги остварувале своите права од областа на социјална заштита;
 • Довршување на канализациската мрежа во Д. Капија;

 

 • Изградба на фекална канализација во с. Чифлик;

 

 • Изградба на нова училишна зграда во подрачното училиште во с. Челевец;

 

 • Ревитализирање на постојаните зелени површини;

 

 • Обновување на зелените површини;

 

 • Реновирање на инвентарот во салата на Домот на културата Демир Капија;

 

 • Детски полигон за игри „ Развој“ реализирано од Мировниот Корпус во Македонија и општина Демир Капија.

 

 • Детско игралиште финансирано од Амбасада на Сојузна Република Германија.
 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

 1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

 1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер