Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаLocal economic developmentРеализирани проекти
There are no translations available.

Реализирани проекти во 2012


 • Изработка на технички елаборат за мерки на енергетска ефикасност во О.О.У. „Димче Ангелот Габерот“. ( Проектот е реализиран преку Вардарски Плански Регион);


 • Потенцијал за искористување на геотермалните води во оптина Демир Капија. (Овој водич е овозможен од фондацијата Ново Образование за Бизнис);


 • Ревизиска студија - Студија на изводливост (Студија изработена во соработка со Фондација Ново Образование за Бизнис)

 

 

Реализирани проекти во 2011

 

 • Асфалтирање на дел од локален пат Демир Капија – Клисура;

 

 • Реконструкција на дел од О.О.У. „Димче Ангелов Габерот“ – Демир Капија односно пренамена на стариот интернат во училници;

 

 • Реновирање на подрачно училиште во село Корешница;

 

 • Измена и дополна на ДУП ( ДУП индустриска зона Попова Кула, ЛДУП Откупен дистрибутивен центар за земјоделски производи – Корешница, УП вон населеното место за рибник АКВАТИКА;

 

 • Уредување на локалниот сообраќај за превоз на патници;

 

 • Имплементирање на Проектот: „ Компјутер за секое дете во основното училиште и подрачните училишта;

 

 • Интернет центар во служба на граѓаните;

 

 • Отворена детска градинка во Демир Капија;

 

 • Довршување на канализациската мрежа во село Бистренци;

 

 • Довршување на асфалтирање на ул. Партизанска од 500 м.;

 

 • Изградба на ул. 11 Октомври – крак;

 

 • Довршување на локален пат Демир Капија – Дошница;

 

 • Санација на локалните патишта и улици;

 

 • Изградба на дел од пешачката патека покрај кејот на реката Бошавица;

 

 • Осветлување на улиците што го опкружуваат основното училиште;

 

 • Осветлување на дел од кејот на реката Бошавица;

 

 • Организирање на турнир во мал фудбал;

 

 • Финансиска подршка на спортските клубови во нашата општина;

 

 • Набавка на канти и контејнери за отпад;

 

 • Обновување на опремата на општинскиот Дом на културата Мирка Гинова;

 

 • Отварање музеј во Демир Капија;

 

 • Отворен Општински услужен центар;

 

 • Отворено одделение на катастер за недвижности;

 

 • Отворен шалтер на управа за јавни приходи;

 

 • Отворена канцеларија на Агенцијата за вработување на Р. Македонија;

 

 • Отворена канцеларија на Министерството за труд и социјална политика;

 

 • Подрачна канцеларија на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој;

 

 • Измена и дополна на УП вон локалитетот Дошница, населено месето Дрен;
 • Измена и дополна на дел од ДУП Попова Кула;

 

 • Довршување на асфалтирање на ул. Партизанска во должина од 480 м.;

 

 • Урбанизирање на Туристички камп Дошница;

 

 • Организирање на манифестација Денови на традицијата „Св Трифун“.

 

 

Реализирани проекти во 2011 надвор од програмата

 

 • Градежно уредување на индустриската зона;

 

 • Изградба на кеј покрај река Бошавица;

 

 • Изградба на спортска сала во рамките на училиштето;

 

 • Измена и дополна на ГУП Демир Капија;

 

 • Промена на азбесно-цементарните водоводни цевки на водоводната мрежа во Демир Капија;

 

 • Формирање на Општински совет за безбедност;

 

 • Иницијатива за формирање општински центар за социјална работа во која граѓаните би ги остварувале своите права од областа на социјална заштита;
 • Довршување на канализациската мрежа во Д. Капија;

 

 • Изградба на фекална канализација во с. Чифлик;

 

 • Изградба на нова училишна зграда во подрачното училиште во с. Челевец;

 

 • Ревитализирање на постојаните зелени површини;

 

 • Обновување на зелените површини;

 

 • Реновирање на инвентарот во салата на Домот на културата Демир Капија;

 

 • Детски полигон за игри „ Развој“ реализирано од Мировниот Корпус во Македонија и општина Демир Капија.

 

 • Детско игралиште финансирано од Амбасада на Сојузна Република Германија.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner