Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаЛокален економски развојИдејни проекти
  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

 

ПРОЕКТ:

Подршка на локалното лозарство со едукација и мини лабараторија преку едукативниот центар ЦЕНЕТ;

ПРОЕКТ:

Валоризација на локалните сорти винова лоза се со цел, брендирање на локалните вина и изградба на куќа на Виното;

ПРОЕКТ:

-Заштита на ретките видови птици во Демир Капија и искористување на овој природен потенцијал за економски развој на општина Демир Капија;

ПРОЕКТ:

Еколошки решенија за Ера на нова Енергија, искористување на обновливите извори на енергија и спроведувањена мерките за енергетска ефикасност во општина Демир Капија;

ПРОЕКТ:

Поставување на автоматизирани метереолошки станици за секојдневно ажурирање на метереолошките параметри и нивно искористување за развој на земјоделието;

ПРОЕКТ:

Уредување на јавни зелени површини во периферното градтско подрачје;

ПРОЕКТ:

Асфалтирање на неасфалтирани улици во град Демир Капија;

ПРОЕКТ:

Асфалтирање и реконструкција на локални патишта;

ПРОЕКТ:

Реконструкција и доградба на водоводни системи во селата;

ПРОЕКТ:

Реновирање на училишна зграда во с. Прждево;

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер