Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаLocal economic developmentИдејни проекти
  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

 

ПРОЕКТ:

Подршка на локалното лозарство со едукација и мини лабараторија преку едукативниот центар ЦЕНЕТ;

ПРОЕКТ:

Валоризација на локалните сорти винова лоза се со цел, брендирање на локалните вина и изградба на куќа на Виното;

ПРОЕКТ:

-Заштита на ретките видови птици во Демир Капија и искористување на овој природен потенцијал за економски развој на општина Демир Капија;

ПРОЕКТ:

Еколошки решенија за Ера на нова Енергија, искористување на обновливите извори на енергија и спроведувањена мерките за енергетска ефикасност во општина Демир Капија;

ПРОЕКТ:

Поставување на автоматизирани метереолошки станици за секојдневно ажурирање на метереолошките параметри и нивно искористување за развој на земјоделието;

ПРОЕКТ:

Уредување на јавни зелени површини во периферното градтско подрачје;

ПРОЕКТ:

Асфалтирање на неасфалтирани улици во град Демир Капија;

ПРОЕКТ:

Асфалтирање и реконструкција на локални патишта;

ПРОЕКТ:

Реконструкција и доградба на водоводни системи во селата;

ПРОЕКТ:

Реновирање на училишна зграда во с. Прждево;

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner