Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаЈавни установи и претпријатијаЈКП БОШАВА Демир Капија
  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

ЈКП БОШАВА Демир Капија

2012 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ

2012 ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

2013 ФИНАНСИСКИ ПЛАН

2013 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ

2013 ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

2014 ФИНАНСИСКИ ПЛАН

2014 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ

2014 ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

2015 ФИНАНСИСКИ ПЛАН

2015 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ

2015 БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА)

2015 БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА)

2016 ФИНАНСИСКИ ПЛАН

2016 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ

2016 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

2018 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

ДОГОВОР За водоснабдување и одведување на отпадни води

ДОГОВОР За собирање, транспорт и депонирање на комунален отпад

ДОГОВОР За одржување на јавна чистота на територија на Општина Демир Капија за 2018 година

ДОГОВОР За водоснабдување и одведување на отпадни води

ОДЛУКА За одржување на јавна чистота на територија на Општина Демир Капија

ОДЛУКА За утврдување на висината на надоместокот за одржување на јавната чистота во Општина Демир Капија

ОДЛУКА За изменување на тарифникот за утврдување на цените на услугите (пазаришни, погребални и др. услуги), во делот на ставката - Други услуги

ОДЛУКА За изменување на тарифникот за утврдување на цените на комуналните услуги во делот на Надомест за изнесување на смет

РЕШЕНИЕ За давање Согласност на Одлуката за измена на Тарифникот за утврдување на цените на услуги, во делот - Други услуги

РЕШЕНИЕ За давање Согласност на Одлуката за изменување на Тарифникот за утврдување на цените на комуналните услуги во делот на надомест за изнесување на смет

ТАРИФА За утврдување на цените за услуги (пазаришни, погребални и други услуги)

ТАРИФА За утврдување на цените за услуги (вода за пиење од градски водовод, надомест за користење на фекална канализација и надомест за иснесување на смет)

Процент за наплата по услуги - 2015

Процент за наплата по услуги - 2016

Процент за наплата по услуги - 2017

Пописни Листи

ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА И ПРЕСМЕТКА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОИЗВОДИ И ФАКТУРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ, ЗА ГОДИНИТЕ 2015, 2016 И 2017, ВО ГРАД ДЕМИР КАПИЈА

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер