Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаМесна самоуправа
  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

Месна самоуправа

Граѓаните во општината одлучуваат за работите од непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа и преку облици на месна самоуправа кои можат да ги основаат  согласно со Статутот.

Во општините можат да се основаат облици на месна самоуправа и тоа:

-во градот – урбани заедници;

-во населените места – месни заедници

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа се грижат за:

-решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното подрачје;

-одржување на објектите од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.);

-заштита на животната средина и природата;

-уредување и одржување на гробиштата во селските населби;

-покренување иницијатива за уредување на просторот;

-организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и

-други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner