Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаОпштинска администрацијаОдделение за инспекциски работи - инспекторат
  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

Одделение за инспекциски надзор - инспекторат ги врши работите кои се однесуваат на:


- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на комуналните дејности;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на патниот сообраќај;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на животната средина;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на даноците и комуналните такси;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на образованието;

- врши и друг вид на инспекциски надзор и контрола согласно надлежностите на општината предвидени со закон и други прописи и

- други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер