Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаОпштинска администрацијаОдделение за управување со човечки ресурси
  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

Одделението за управување со човечки ресурси ги врши работите кои се однесуваат на:

 

 

- ја изработува годишната програма за работа на одделението;

 

- се грижи за правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на човечките ресурси;

 

- остварува редовна комуникација и соработка со другите одделенија за човечки ресурси од органите на управата со цел откривање на човечки потенцијали и дава предлог за вработување без јавен оглас од еден во друг орган;

 

- учествува во спроведувањето на организацискиот развој на органот кој ги адресира прашањата на планирање, развој на вработените, задржување на вработените, управување со промените, обука на вработените;

 

- го следи развојот на организациската култура во органот;

 

- советува и соработува со другите раководители за прашања од областа на управувањето со човечките ресурси;

 

- го пишува Предлог-Правилникот за систематизација на работните места во органот;

 

- изработува прашања за посебниот дел од стручниот и приправничкиот испит;

 

- ги подготвува обрасците за оценување на државните службеници во општинската администрација;

 

- спроведува анализа за потреба од обука на државните службеници;

 

- изработува нацрт-Годишна програма за обука на државните службеници;

 

- ја следи примената на Етичкиот кодекс на државните службеници и по потреба изработува извештаи;

 

- води лични досиеја и ја одржува базата на податоци за државните службеници и доставува известувања за настанатите промени во Регистарот на државните службеници;

 

- го остварува начелото на јавност и транспарентност во работењето на органите на општината;

 

- води протокол за потребите на органите на општината;

 

- врши информирање на граѓаните и овозможува слободен пристап на информации од јавен карактер: прима и постапува по усни и писмени претставки на граѓаните;

 

- соработува со Агенцијата за државни службеници;

 

- води дисциплински постапки;

 

- координирање, организирање и подобрување на соработката помеѓу невладините организации и локалната самоуправа;

 

- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер