Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаMunicipality administrationОдделение за управување со човечки ресурси
  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

Одделението за управување со човечки ресурси ги врши работите кои се однесуваат на:

 

 

- ја изработува годишната програма за работа на одделението;

 

- се грижи за правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на човечките ресурси;

 

- остварува редовна комуникација и соработка со другите одделенија за човечки ресурси од органите на управата со цел откривање на човечки потенцијали и дава предлог за вработување без јавен оглас од еден во друг орган;

 

- учествува во спроведувањето на организацискиот развој на органот кој ги адресира прашањата на планирање, развој на вработените, задржување на вработените, управување со промените, обука на вработените;

 

- го следи развојот на организациската култура во органот;

 

- советува и соработува со другите раководители за прашања од областа на управувањето со човечките ресурси;

 

- го пишува Предлог-Правилникот за систематизација на работните места во органот;

 

- изработува прашања за посебниот дел од стручниот и приправничкиот испит;

 

- ги подготвува обрасците за оценување на државните службеници во општинската администрација;

 

- спроведува анализа за потреба од обука на државните службеници;

 

- изработува нацрт-Годишна програма за обука на државните службеници;

 

- ја следи примената на Етичкиот кодекс на државните службеници и по потреба изработува извештаи;

 

- води лични досиеја и ја одржува базата на податоци за државните службеници и доставува известувања за настанатите промени во Регистарот на државните службеници;

 

- го остварува начелото на јавност и транспарентност во работењето на органите на општината;

 

- води протокол за потребите на органите на општината;

 

- врши информирање на граѓаните и овозможува слободен пристап на информации од јавен карактер: прима и постапува по усни и писмени претставки на граѓаните;

 

- соработува со Агенцијата за државни службеници;

 

- води дисциплински постапки;

 

- координирање, организирање и подобрување на соработката помеѓу невладините организации и локалната самоуправа;

 

- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner