Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаОпштинска администрацијаОдделение за општи и правни работи
  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

Одделението за општи и правни работи ги врши работите што се однесуваат на:

 

- подготвување акти за Советот и Градоначалникот;

- изготвување на планови и прописи од надлежност на Советот и Градоначалникот;

- подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите постојани и повремени комисии;

- приготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во кои општината е тужител и тужен;

- ја застапува општината по претходно овластување од Градоначалникот пред судовите и другите државни органи на РМ;

- ракување и чување на документи на општината до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;

- работи од областа на јавните дејности, културата, образованието, социјалната заштита, детска заштита и други активности утврдени со закон и акт на општината;

- ги врши работите што се однесуваат на информирање на граѓаните за полесно остварување на нивните права;

- врши организационо-административни работи за Советот и Градоначалникот;

- заштита и одржување на зградата на органите на општината и другиот имот;

- канцелариско и архивското работење;

- регулирање на имотно-правните односи;

- подготвување и издавање на службен гласник на општина Демир Капија;

- како и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер