Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаMunicipality administrationОдделение за општи и правни работи
  • PDF
  • Print
  • E-mail
There are no translations available.

Одделението за општи и правни работи ги врши работите што се однесуваат на:

 

- подготвување акти за Советот и Градоначалникот;

- изготвување на планови и прописи од надлежност на Советот и Градоначалникот;

- подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите постојани и повремени комисии;

- приготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во кои општината е тужител и тужен;

- ја застапува општината по претходно овластување од Градоначалникот пред судовите и другите државни органи на РМ;

- ракување и чување на документи на општината до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;

- работи од областа на јавните дејности, културата, образованието, социјалната заштита, детска заштита и други активности утврдени со закон и акт на општината;

- ги врши работите што се однесуваат на информирање на граѓаните за полесно остварување на нивните права;

- врши организационо-административни работи за Советот и Градоначалникот;

- заштита и одржување на зградата на органите на општината и другиот имот;

- канцелариско и архивското работење;

- регулирање на имотно-правните односи;

- подготвување и издавање на службен гласник на општина Демир Капија;

- како и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner