Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаОпштински органиСовет на општинаРаботни тела
 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

 

Работни тела

 

За разгледување на прашања и утврдување предлози од одредена област, советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии. 

 

Постојани комисии се:

 

 • Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања

 

претседател: Зоран Стојанов

членови:

       1. Лазар Петров

       2. Моника Ефремова

 

 

 • Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

 

претседател: Петар Мојсов

членови:

  1.    Ерџан Копов
  2.    Зоран Стојанов

 

 

 • Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

 

претседател: Зоран Стојанов

членови:

  1.  Александар Галапчев
  2. Ерџан Копов

 

 

 

 • Комисија за статут и прописи

 

претседател: Блага Шопова

 членови:

  1. Лазар Петров
  2.  Александар Галапчев

 

 • Комисија за јавни дејност

 

претседател: Александар Галапчев

членови:

  1. Менча Николова
  2. Моника Ефремова

 

 • Комисија за месна самоуправа

 

претседател: Петар Мојсов

членови:

  1.  Блага Шопова
  2.  Лазар Петров

 

 • Комисија за еднакви можности

 

претседател: Моника Ефремова

членови:

  1. Менча Николова
  2. Ерџан Копов


 • Комисија за земјоделие и лозарство  

  претседател: Ерџан Копов

  членови:

  1. Александар Галапчев
  2. Лазар Петров

 

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

 1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

 1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер