Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаОпштински органиMunicipality councilРаботни тела
 • PDF
 • Print
 • E-mail
There are no translations available.

 

Работни тела

 

За разгледување на прашања и утврдување предлози од одредена област, советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии. 

 

Постојани комисии се:

 

 • Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања

 

претседател: Зоран Стојанов

членови:

       1. Лазар Петров

       2. Моника Ефремова

 

 

 • Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

 

претседател: Петар Мојсов

членови:

  1.    Ерџан Копов
  2.    Зоран Стојанов

 

 

 • Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

 

претседател: Зоран Стојанов

членови:

  1.  Александар Галапчев
  2. Ерџан Копов

 

 

 

 • Комисија за статут и прописи

 

претседател: Блага Шопова

 членови:

  1. Лазар Петров
  2.  Александар Галапчев

 

 • Комисија за јавни дејност

 

претседател: Александар Галапчев

членови:

  1. Менча Николова
  2. Моника Ефремова

 

 • Комисија за месна самоуправа

 

претседател: Петар Мојсов

членови:

  1.  Блага Шопова
  2.  Лазар Петров

 

 • Комисија за еднакви можности

 

претседател: Моника Ефремова

членови:

  1. Менча Николова
  2. Ерџан Копов


 • Комисија за земјоделие и лозарство  

  претседател: Ерџан Копов

  членови:

  1. Александар Галапчев
  2. Лазар Петров

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner