Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаОпштински органиСовет на општина
 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

Советот е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината.

 

Советот на Општина Демир Капија го сочинуваат 9 члена избрани на општи, непосредни и слободни избори.

 

Членовите на Советот се избираат за време од четири години. Членовите на Советот ги претсавуваат граѓаните и во советот одлучуваат по свое уверување.

 

Надлежност на Советот:

 • Го донесува Статутот на општината и други прописи;
 • Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
 • Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
 • Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;
 • Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои го основа;
 • Усвојува прогами за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината;
 • Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината;
 • Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон;
 • Ги усвојува извештаите за работата и годишните смеки на јавните служби, кои ги основала општината;
 • Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
 • Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со закон;
 • Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон;
 • Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
 • Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа најавната безбедност и безбедноста во сообраќајот и
 • Врши други работи утврдени со закон

 

Доколку советот не ги усвои извештаите од ставот (1) точките (7) и (9) може да покрене постапка за вршење на контрола над материјалното и финансиското работење пред надлежниот орган за надзор.

 

Раководното лице од ставот (1) точка (12) е избрано ако за него гласале мнозинство од сите совети на општините, кои ги опфаќа подрачната едница на Министерството за внатрешни работи.

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

 1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

 1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер