Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаОпштински органиMunicipality council
 • PDF
 • Print
 • E-mail
There are no translations available.

Советот е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината.

 

Советот на Општина Демир Капија го сочинуваат 9 члена избрани на општи, непосредни и слободни избори.

 

Членовите на Советот се избираат за време од четири години. Членовите на Советот ги претсавуваат граѓаните и во советот одлучуваат по свое уверување.

 

Надлежност на Советот:

 • Го донесува Статутот на општината и други прописи;
 • Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
 • Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
 • Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;
 • Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои го основа;
 • Усвојува прогами за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината;
 • Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината;
 • Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон;
 • Ги усвојува извештаите за работата и годишните смеки на јавните служби, кои ги основала општината;
 • Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
 • Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со закон;
 • Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон;
 • Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
 • Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа најавната безбедност и безбедноста во сообраќајот и
 • Врши други работи утврдени со закон

 

Доколку советот не ги усвои извештаите од ставот (1) точките (7) и (9) може да покрене постапка за вршење на контрола над материјалното и финансиското работење пред надлежниот орган за надзор.

 

Раководното лице од ставот (1) точка (12) е избрано ако за него гласале мнозинство од сите совети на општините, кои ги опфаќа подрачната едница на Министерството за внатрешни работи.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 
There are no translations available.

Banner
Banner
There are no translations available.

PUBLIC ENTITY

There are no translations available.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner