Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Фотонапонските централи започнаа со производство на ел. енергија

  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

fotonaponski centraliВо Демир Капија по пат на електронско јавно надавање од Урбанистички план Попова Кула Демир Капија измени и дополнувања зона за индустрија и стопанство беа оттуѓени 18 градежни парцели на кои веќе се изградени фотонапонски централи, и кои започнаа со производство и дистрибуција на електрична енергија од обновлив извор – сончева енергија, со трансформација на сончевата енергија со користење на фотоволтна технологија. Големата заинтересираност за изградбата на овие централи токму на овој простор се поволните климатски услови како што се голем број на сончеви денови и траење на сончевото зрачење.

Во општина Демир Капија во тек е објава за отуѓување на градежно неизградено земјиште сопственост на Репиблика Македоја по пат на електронско јавно надавање. Предмет на електронското јавно надавање се 42 градежни парцели од кои 25 градежни парцели од Детален урбанистички план Попова Кула Демир Капија измени и дополнувања зона за индустрија и стопанство во КО. Демир Капија, а намената на градежните парцели е Г2- лесна и не загадувачка индустрија со почетна цена од 61.00 денар за квадратен метар, потоа 16 градежни парцели од Урбанистички план за село Дрен (Локалитет Дошница) КО.Чифлик, намената на парцелите е А1 –домување во станбени куќи со почетна цена од 150 денари за квадратен метар и 1 градежна парцела од Локална урбанистичка планска документација за изградба на откупен дистрибутивен центар на регионален пат Р-22 КО.Корешница, намена на градежната парцела е Г2-лесна незагадувачка индустрија со почетна цена од 61.00 денар за квадратен метар.

Заинтересираните физички и правни лица можат да поднесат пријава за јавно надавање во електронска форма на www.gradezno-zemjiste.mk за секоја градежна парцела поединечно. Пријавите за јавното електронско надавање се доставуваат до 15.09.2014 година, а јавното наддавање ќе започне на 19.09.2014 година во 12.00 часот и истото ќе трае 30 (триесет) минути.

Објавата е објавена на WEB страницата на Општина Демир Капија, www.opstinademirkapija.gov.mk

 

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер