Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Одржана десетата седница на советот на општина Демир Капија

  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

Советот на општина Демир Капија вчера ја одржаа десетата по ред редовна седница на која се водеше расправа по десет точки од дневниот ред.Седницата ја отвори и ја водеше преседавачот на советот Петар Мојсов. 

Прва точка на дневниот ред беше предлог одлуката за измена и дополнување на Општинскиот буџет за оваа година при што со ребалансот вкупните приходи од планираните 121 милион и 904 илјади денари се зголемени на 122 милиони и 398 илјади денари.За зголемувањето на приходите и за вкупните расходи образложение даде претставникот од одделението за финансиски прашања Евгенија Ѓоргиев.

Покрај ова одлука советниците ги разгледаа и ги донесоа и предлог одлуките кои се однесуваа за одобрување на финансиски средства за извршување на некои градежни работи во црквата Света Богородица и одобрување на средства за превоз на работници од населените места на оваа општина кои се вработени во новоотворената фабрика во Кавадарци. На вчерашната општинска седница советниците по водената расправа донесоа и одлука за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за користење на општински јавни патишта.По оваа точка образложение даде Младен Петров,а додека Ана Ристова ги запозна советниците по предлог одлуката за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за временскиот период за оваа и идната година. По расправата едногласно беше усвоена и предлог Програмата за изработка на урбанистички планови во општината Демир Капија за оваа година.За што станува збор во оваа програма советниците беа запознати од раководителот на сектор за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој Тони Петков.

sovet 10

Вчерашната општинска седница во Демир Капија Советниците ја завршија со расправа по предлог решението за именување на стручна комисија за процена на штети предизвикани од елементарна непогода, односно од врнежи на град.Оваа Комисија ја сочинуваат дипломираните инжинер агрономи Диме Илов и Валентина Недева и Младен Петров претставник од општинската администрација.Покрај ова, беше донесено и решението за доделување финансиски средства на Спортскиот клуб Богородица за организирање на традиционалниот турнир во мал фудбал посветен на прославата на големиот христијански празник Голема Света Богородица,а на овој празник се одржува и Демиркапискиот панаѓур.На оваа манифестација во вечерните часови дваесетина дена ќе се одржуваат натпревари во мал фудбал со голем број екипи,а така ќе има забава за граѓаните од Демир Капија.

Повеќе Фотографии на www.Facebook.com

 

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер