Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Огласна-табла

 

 

ОБЈАВА 01/2014 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

ОБЈАВА 03/2013 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

 

ОБЈАВА 02/2013 за отуѓување на градежно земјиште ( Бензинска пумпна станица)

ОБЈАВА 01/2013 за отуѓување на градежно земјиште

ОБЈАВА 03/2012 за отуѓување на градежно земјиште

ИСПРАВКА НА ОБЈАВА 02/2012 за отуѓување на градежно земјиште

ОБЈАВА 02/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Демир Капија

Објава за отуѓување на градежно земјиште за изградба на Бензинска пумпна станица и услужен центар

Исправка на објава 01/2012

Објава за продажба на градежно земјиште 01/2012

Одлука за ангажирање координатор на проект

О Г Л А С  за ангажирање на Локален проектен асистент во Росоман

О Г Л А С за ангажирање на Локален проектен асистент во Демир Капија

О Г Л А С за ангажирање на Финансиски работник во проектот

О Г Л А С за изградба на три улици во Општина Демир Капија преку ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ - МСИП MSIP - NCB - 057 - 16

О Г Л А С за ангажирање на Финансиски работник во проектот

О Г Л А С за реконструкција и надградба на Дом на Култура во Демир Капија (MSIP - IPA - NCB - 024 - 16)

О Г Л А С за Извештај за Стратегиска оцена на Животната средина за ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ СКОПЈЕ-ГЕВГЕЛИЈА, на дел од КП15 во рамки на КО Челевец, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА КП15

О Г Л А С за Извештај за Стратегиска оцена на Животната средина за ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ СКОПЈЕ-ГЕВГЕЛИЈА, на дел од КП15 и други во рамки на КО Челевец, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА КП15 и други

ОБЈАВА 01/2016 За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Демир Капија

ИСПРАВКА НА ОБЈАВА 01/2016

ЈАВЕН ОГЛАС до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа

ПОНИШТУВАЊЕ НА ОБЈАВА 01/2016 ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

СООПШТЕНИЕ ЗА 7ми НОЕМВРИ 2016

СООПШТЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА с. КОРЕШНИЦА И с. БИСТРЕНЦИ

О Г Л А С за ангажирање на Локален проектен асистент во РОСОМАН

П Р О Е К Т : Cooperation between five Small Towns in Europe - Соработка помеѓу пет мали градови во Европа

С О О П Ш Т Е Н И Е за присуство на извршители во Општина Демир Капија

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА за ЛУПД за изградба на објекти со намена Б5- Хотелски комплекс, на КП 792/1, 792/2, 793 и 794 КО Демир Капија, Општина Демир Капија

ИЗВЕШТАЈ ОД ЗАВРШЕН ПРОЕКТ 588957-CITIZ-1-2017-1-HU-CITIZ-TT ФИНАНСИРАН ОД СТРАНА НА ЕВРОПСКА УНИЈА ОД ПРОГРАМАТА ЕВРОПА ЗА ГРАЃАНИТЕ


 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер