Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Географска положба

  • PDF
  • Печати

ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА


Општина Демир Капија се наоѓа во јужниот дел на Македонија, односно југоисточниот дел на Тиквешката котлина на исклучително важна географска-стратегиска позиција.  Општината лежи на координатите помеѓу 22°00" и 22°30" ширина и 41°15" и 41°30" должина, со просечна висина од 622 м.н.в.

Тиквешката котлина главно го опфаќа просторот на средниот тек на реката Вардар и тоа од неговиот истек од Клисурата Велешка на северозапад па се до Демиркаписката клисура на југо исток.  Во подредена смисла, под поимот Тиквешија се подразбираат рамничарските терени од двете страни на река Вардар, познати под името Повардарие, почнувајќи нешто северозападно од устието на Брегалница во Вардар па се до југоисток до устието на Бошавица, потоа долината на Црна Река од истекот и од Тиквешката клисура до вливањето и во реката Вардар, брановидните терени и речни долини што се наоѓаат помеѓу Црна и Бошавица, како и ниските падински делови на планините што ја оградуваат котлината од соседните области.

Границата на Тиквешката котлина на североисток и исток ја сочинуваат венците на планината Конечка (Серта) југоисточната и западната, венците и ограноците на Мариовско - Магленските планини, додека нејзината северозападна граница ја чини ниската планина Клепа.

Општина Демир Капија се граничи со соседните општини: Неготино, Кавадарци, Гевгелија, Валандово и Конче. Со општина Неготино се граничи од Црвени рид по вливот на Прждевска река во Вардар и планината Сврачка, продолжува преку рамниште над с. Прждево, поминува по голем рид и завршува до Бошкова падина. Границата со општина Кавадарци почнува од Бошкова падина преку планините Омот и Чука, поминува покрај Марјанска планина до врвот Кусо боче од каде што по врвот Студена глава до Штудер, Ветерникот, преку река Вардар по Луткова река до мали карадак граничи со општина Валандово. По планината Крк џамија, врвот Бел Камен, преку Бели Рид и висок рид, границата со Конче завршува до Црвени Рид.

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

  1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

  1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер