Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаПрофил на општината

Во јужниот дел на Република Македонија односно југоисточниот дел на Тиквешката котлина на исклучително важна географска-стратегиска позиција се наоѓа Општина Демир Капија. Зафаќа површина од 309 км2 на надморска височина од 622 метри.

Општината спаѓа во пограничната територија со република Грција на оддалеченост на општинскиот центар од 40 км. од македонско-грчката граница.

Општина Демир Капија се граничи со соседните општини: Неготино, Кавадарци, Гевгелија, Валандово и Конче.

 

Основни информации:

 

 • Површина: 362 км2
 • Број на населени места: 10
 • Број на месни заедници: 9
 • Број на жители во општината: 4545
 • Број на жители во градот: 3244 според пописот од  2002 година
 • Основно училиште: 1
 • Подрачни училишта: 4
 • Индустриски капацитети: 7
 • Ординации на матични лекари: 3
 • Индустриски зони: 6
 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дали сте задоволни од услугите на општина Демир Капија?
 

Банер
Банер

Врз основа на член З од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија 6p.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата ”7-ми Ноември” и признанија за 2018 година.

 

 1. Иницијатива за доделување на награда 7-ми Ноември“ и признание МОЖе да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на Иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда „7-ми Ноември” или признание.

 1. Наградата „7-ми Ноември” се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на грайни, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

З. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул. 11-ти Октомври 66 Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер